Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Obecná kronika

Úvod        

         Kronika  obce je  vždy  žriedlom informácií  o  živote  v  obci v predchádzajúcich rokoch. Obce, v ktorých boli zdatní kronikári už v období prvej Československej republiky, majú k dispozícii jedinečný materiál  pre štúdium svojich dejín. Táto  skutočnosť  môže byť ešte znásobená aj existenciou kroník, či zápisníc iných inštitúcií a organizácií v obci – školy, spolky a iné.

         Kronikár  by  mal  byť  nezainteresovaným   pozorovateľom a preberateľom udalostí tak, ako sa stali a nie tak, ako to možno z druhej ruky podajú aj dobové dokumenty.  Aj  z  týchto dôvodov má aj dnes obecná kronika nezastupiteľné  miesto  medzi písomnosťami z úradnej činnosti obce a v mnohom ich dotvára. Dnes sa už nevedú kroniky opisujúce veľmi obšírne domácu či svetovú politickú situáciu a len okrajovo sa venujú domácim udalostiam.

         Súčasná kronika má na menšom priestore podať čitateľovi veľmi presnú  stručnú správu o obecnom dianí v priebehu kalendárneho roku.

         Preto začnime týmto rokom tvorbu novodobej kroniky Bzín, ktorá sa bude na svojich stranách snažiť stručne a výstižne vykresliť život v obci po všetkých stránkach a prinesie viac záujmu o dianie v obci medzi čo najväčšiu skupinu obyvateľov.

Želám tejto novodobej kronike obce Bziny šťastný štart a plynulú a hladkú plavbu vo vodách našej neľahkej súčasnosti.

 Zapísala:  Daniela Záhorová