Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Boyarka

Boyarka - mesto okresu Kyjev, Svätošinsko- Kijevského kraja na  Ukrajine.
Obyvateľstvo - asi 37 tisíc obyvateľov

Územie - 1300 ha

Boyarka získala status mesta 30. decembra 1956.

The city museum

Mestské múzeum

Town museum

Głóg

Głóg

DOHODA O SPOLUPRÁCI

MEDZI

OBCOU BOYARKA

A

OBCOU BZINY

Obec Boyarka so sídlom ul. Belogorskaja 13 , zastúpená pánom starostom Tarasom Dobrovskiym

a

Obec Bziny so sídlom Brezovecká 96/8, zastúpenou pánom starostom PhDr. Jánom Beňušom

(ďalej len strany)

uzatvárajú nasledujúcu dohodu o spolupráci:

PREAMBULA

Predstavitelia obce Boyarka a obce Bziny považujú cezhraničnú spoluprácu za dôležitý faktor a sú presvedčení, že táto spolupráca prispeje k posilneniu vzájomných vzťahov.

  1. súlade s platnými štátnymi a regionálnymi normami sa obe strany dohodli na nasledujúcom:

Článok 1

Obec Boyarka a Obec Bziny vyjadrujú spoločnú vôľu angažovať sa v dlhodobom a prínosnom procese spolupráce a prispievať tým k prehlbovaniu kontaktov medzi miestnymi spoločenstvami a zapojeniu rôznych skupín občianskej spoločnosti.

Pre strany je spolupráca procesom recipročným, založeným na princípe vzájomnej výhodnosti.

Článok 2

Strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v súlade so svojimi kompetenciami, a to hlavne:

  • v oblasti cezhraničného rozvoja,
  • v oblasti realizácie projektov spojených s využívaním fondov Európskej únie
  • v oblasti cestovného ruchu,
  • v oblasti ľudských zdrojov
  • v oblasti kultúry a športu
  • v oblasti investičných činností
  • v oblasti plánovania a tvorby stratégií vo vyššie uvedených oblastiach

Článok 3

Strany sa zaväzujú v rozsahu svojej pôsobnosti:

s podporovať a uľahčovať akékoľvek aktivity súvisiace s vypracovaním a realizáciou projektov vyplývajúcich z tejto dohody

  • vymieňať si informácie, skúsenosti a realizovať akcie, týkajúce sa oblastí uvedených v článku 2
  • rozvíjať inštitucionálne a osobné kontakty

Článok 4

Strany môžu súhlasiť s doplnením ďalších oblastí spolupráce. Súhlas bude realizovaný po vzájomných konzultáciách formou písomného dodatku k tejto dohode

Článok 5

S cieľom realizácie tejto dohody bude zriadená pracovná skupina, pričom spôsob a termín jej zriadenia bude upresnený v priebehu spolupráce v konkrétnych oblastiach.

Členovia pracovnej skupiny budú zaisťovať vzájomnú spoluprácu a koordináciu spoločného postupu zmluvných strán a ich vzájomný kontakt..

Článok 6

Táto dohoda o spolupráci nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami .

         Článok 7

Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch

Podpísané v Bzinách. dňa 07.03.2013

.................................                                                                        ..................................

Taras Dobrovskiy                                                                            PhDr. Ján Beňuš

    starosta                                                                                                 starosta

obec Boyarka                                                                                        obec Bziny