Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Z novších dejín obce


Z najnovších dejín obce

Medzi významné medzníky v dejinách obce sa zaradil rok 1989. Do popredia vystúpila myšlienka odčlenenia sa od Dolného Kubína a vytvorenie samostatnej obce. Celá táto snaha vyvrcholila dňa 10. januára 1993, kedy prebehlo v obci referendum. Zúčastnilo sa ho 193 z 251 oprávnených voličov. S odčlenením súhlasilo 121 občanov, teda  62,7 %. Proces odčlenenia bol zavŕšený dňa 6. júla 1993 prijatím uznesenia číslo 484 vládou Slovenskej republiky.
Prvé voľby obecného zastupiteľstva sa konali 1. 7. 1993 s nasledovným výsledkom:
Obdobie     Starosta obce                    Poslanci                                                                           
   1993         Alojz Filipek                     Florián Kozák                                                                      
                                                          Ján Pšenák                                                                      
                                                          Štefan Laurinčík                                                              
                                                          František Záhora                                                             
                                                          Ján Beňuš                                                                        
                                                          Ján Bencúr                                                                       
                                                          Viliam Záhora                                                                    
                                                          Jozef Záhora                                                                    
                                                          Mária Hrubjaková  

V nastávajúcom období bolo predovšetkým potrebné dokončiť prebranie majetku od mesta Dolný Kubín a zabezpečiť všetko, čo si pokojný život v samostatnej obci vyžadoval:
 • dokončenie čističky odpadových vôd a kanalizácie
 • odvoz odpadu
 • prevádzkovanie zariadení vo vlastníctve obce
 • opravy miestnych komunikácií
 • rozširovanie siete elektrického vedenia pre individuálnu bytovú výstavbu atď.

Rok 1991 - stav ulíc pred opravou

Zdá sa až neuveriteľné, akou zmenou prešli naše ulice...

Obdobie       Starosta obce                   Poslanci                                                                          
   1994          Alojz Filipek                       Florián Kozák                                                                   
                                                             Emília Pápežová                                                            
                                                             Ing. Anton Danko                                                           
                                                            Alžbeta Poláčiková                                                         
                                                            Štefan Laurinčík                                                             
                                                            Ján Beňuš                                                                       
                                                             Ing. Janka Marettová                                                     
                                                            Ján Bencúr                                                                     
                                                            Jozef Bočkaj           

V tomto období sa veľká pozornosť venovala skrášľovaniu obce, priestorov okolo kultúrneho domu, okolia lavice a železničnej stanice. Medzi ďalšie aktivity patrili:
 • výstavba trafostanice
 • rozšírili sa aj kultúrne aktivity a činnosť rozvinula obecná knižnica
 • obec vstúpila do Združenia miest a obcí Oravy
 • vykonala sa skúšobná prevádzka ČOV a kanalizácie
 • oprava opornéhu múru pri fare
 • zriadenie kuchynky v kultúrnom dome
 • vypracovanie požiarneho plánu pre Bziny
 • finančné spolupodieľanie na dobudovaní skládky tuhého komunálneho odpadu
 • sfunkčnenie vodovodných hydrantov
 • výstavba miestnych komunikácií
Obdobie         Starosta obce                     Poslanci                                                        
  1998              Alojz Filipek                      Emília Pápežová                                              
                                                               Milan Jakubjak                                                
                                                               Florián Kozák                                                  
                                                               Stanislav Málik                                                
                                                               Ladislav Adamec                                             
                                                               Ľudmila Záhorová                                              
                                                               Ing. Janka Marettová                                        
                                                               Jozef Hrbka                                                      
                                                               Juraj Záhora       

3. 4. 1998 bola z príležitosti 53. výročia oslobodenia obce položená pamätná tabuľa občanovi
                                                                       Karolovi Kajanovi,
       ktorý bol zastrelený nemeckými fašistami v marci 1945 za pomoc dvom ruským zajatcom,
                                                         príslušníkom sovietskej armády.
Podujatia sa zúčastnili prednosta OÚ Ing. Vladimír Pavelka, zástupca OÚ JUDr. Peter Haspra,
          starosta obce Bziny Alojz Filipek, poslanci OÚ Bziny, syn zastreleného Karol Kajan
                                                   a iní predstavitenia politických strán. 

V roku 1998 sa uskutočnilo námetové cvičenie miestnych hasičov, pri ktorom sa overil požiarny plán obce aj funkčnosť hydranov. Ďalšími aktivitami boli:
 • vypracovanie harmonogramu prác na regulácii potoka
 • rekonštrukcia lavice
 • rekonštrukcia oplotenia
 • majetkovo-právne vysporiadanie cintorína
 • schválenie Štatútu obce Bziny
Obdobie          Starosta obce                 Poslanci                                                                         
  2002               Alojz Filipek                   Juraj Záhora                                                                    
                                                             Milan Jakubjak                                                                
                                                             Ján Beňuš                                                                       
                                                             Ing. Jana Marettová                                                         
                                                             Margita Záhorová                                                              
                                                             Michal Uhorskai                                                               
                                                             Jozef Hrbka                


V roku 2002 sa začali práce na regulácii potoka.  Obecné zastupiteľstvo v Bzinách zriadilo komisie:
 • pre telovýchovu
 • priestupkovú
 • sociálnu
 • pre výstavbu
 • pre kultúru
 • cirkevnú
 • pre požiarnu ochranu
 • pre životné prostredie

V roku 2004 po vzdaní mandátu starostu obce Alojza Filipka pre dlhodobú PN (8 mesiacov) boli vyhlásené nové voľby a na starostu bol zvolený Ján Beňuš a na jeho miesto nastúpil na uvoľnený post poslanca Jozef Brtoš.

Obdobie          Starosta obce                                                                                                       
  2004              Ján Beňuš                                                                                                             

Úprava okolia ihriska

Asfaltovanie prístupu na lavicu

...Aj vchod do našej obce pre peších bolo treba dať do poriadku...

Obdobie         Starosta obce                 Poslanci                                                                         
  2006             Ján Beňuš                      Jozef Brtoš                                                                       
                                                            Ing. Janka Marettová                                                         
                                                            Ladislav Adamec                                                               
                                                            Ing. Peter Jakubjak                                                            
                                                            Peter Beňuš                                                                     
                                                            Vratislav Maretta                                                               
                                                           Jozef Podstrelený        

Asfaltovanie ihriska

...Miesto pre športové aktivity . Ihrisko istý čas fungovalo aj v zime ako klzisko...

Úprava okolia cintorína

Pri vstupe do obce Bziny a smerom von z nej od septembra 2009 návštevníkov aj obyvateľov vítajú pútače, ktoré navrhol miestny mladý umelec Filip Grznár. Na tabuli sú znázornené kvety - bziny, ktoré tu kedysi rástli v hojnom počte, a podľa ktorých je naša dedina aj pomenovaná. Aby sa pútače tak rýchlo nepoškodili, jeden pútač pozostáva z dvoch plexiskiel.Filip vytvoril aj pohľadnice Bzín, na ktorých zobrazil rôzne domáce zvieratá ako symbol života na dedine.