Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Významné osobnosti obce

Významné osobnosti


Duraj, Jozef – Slávičan (17. 6.01909 – 30. 10 .1975 Valašská Dubová) - katolícky kňaz, básnik. Po skončení gymnaziálnych štúdií v Dolnom Kubíne pokračoval v štúdiu teológie v Spišskej Kapitule. Napísal viaceré básnické zbierky, no nevyšli tlačou. Oravskú prírodu ospieval v básňach, ktoré nájdeme v novinách a časopisoch (Orava, Spišské noviny, Slovák, Slovenská politika).
Ukážka:
Orava, Orava ty rajská záhrada,
kde zhynula podlosť i judášska zrada.
by si pýchou mojej milej vlasti,
Buďže nám blažená, ži i večne v šťastí.


Oravy sa týkajú básne: Hviezdoslavovi (pri odhalení pomníka), Furdek náš milý, List od brata, Obraz z Hornej Oravy, Naši gorali, Spod Babej hory, Šepot vrátenej Oravy atď.

Pochovaný je v Bzinách.


• Duraj, Štefan, Dr. – Jozefov brat (11. Júna 1912 -12. Marca 1936 v sanatóriu v Tatrách). Po skončení gymnaziálnych štúdií v Dolnom Kubíne a v Rožňave pokračoval v štúdiu na Collegium Nepomucenum v Ríme. Tu bol 21. Decembra 1935 v Lateránskej bazilike vysvätený za kňaza. Prvú svätú omšu mal 22. Decembra v Katakombách svätého Kalixta. Vrátil sa na Slovensko, no krátko na to zomrel na zákernú chorobu. Poslednej rozlúčky so Štefanom Durajom sa zúčastnil Andrej Hlinka.


Mazalán, Tomáš, Doc. MUDr. CSc. (26. 12. 1918) – lekár, vysokoškolský učiteľ. Pochádzal z maloroľníckej rodiny. Matka mu zomrela v roku 1931 a otec v roku 1937. S dvoma súrodencami sa stali sirotami. Zmaturoval na gymnáziu v Dolnom Kubíne v roku 1939. V štúdiu pokračoval na LF UK v Bratislave (1939 – 1946). Po promócii v roku 1946 nastúpil na miesto odborného asistenta na Katedru očného lekárstva LF UK v Bratislave na pracovisku Očnej kliniky Fakultnej nemocnice. Venoval sa pedagogickej a terapeuticko-preventívnej činnosti v oblasti glaukómu a zeleného zákalu. Od roku 1967 zastával funkciu prednostu novozriadenej II. Očnej kliniky LF UK v Bratislave. Tu pôsobil do roku 1987, keď odišiel na dôchodok.
Dizertačnú prácu Menej časté chorobné poruchy sklovca obhájil v roku 1964 na II. Očnej klinike KU v Prahe. Získal vedeckú hodnosť CSc. Po obhajobe habilitačnej práce Účasť hypoptalamo-hypofyzárneho systému na etiológii juvenilného glaukómu na LF UK v Bratislave, bol v roku 1977 menovaný za docenta v odbore oftalmológia. V časopisoch Českoslov. oftalmológie a Bratislavské lekárske listy publikoval odborné práce z oblasti očného lekárstva. Zúčastnil sa na viacerých svetových kongresoch očných lekárov.

V Bzinách pôsobili kňazi:


Herkeľ, Ján (30. 12. 1816 Vavrečka – 26. 4. 1896 Bziny) - katolícky farár, folklorista. Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti v roku 1897 priniesol jeho štúdiu Zvyky a obyčaje pred i počas svadby v Bzinách a na okolí.


Klocháň, Jozef (8. 8. 1852 Malatiná), katolícky farár. Po štúdiách na gymnáziu v Ružomberku a v Levoči študoval teológiu v Spišskej kapitule. Za kňaza bol vysvätený v roku 1875. Ako mladý a neoblomný kňaz pôsobil v Zákamennom, Kline, Veličnej, Dolnej Lipnici a v Spišskej Kapitule. Od roku 1882 bol farárom v Malužinej, v Malatinej a nakoniec v Bzinách. Zomrel 16. 4. 1935 v Dolnom Kubíne. Bol to vzácny človek, verný priateľ Andreja Hlinku. Bol veľkým zástancom slovenských záujmov. 28. 10. 1896 bol internovaný pre obranu slovenského národa. Bol vzorom pre bzinských i ostatných roľníkov.


Mrkva, Michal ThDr. (23. 9. 1890 Nižná Šuňava), náboženský publicista, katolícky kňaz. Pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny. Od roku 1911 študoval na gymnáziu v Levoči a v Trnave, kde i maturoval. Teológiu študoval v Spišskej kapitule a na KU v Prahe. Za kňaza bol vysvätený v roku 1924. Kaplánoval v Hruštíne a vo Veličnej. V roku 1924 sa stal učiteľom bohoslovia a prefektom seminára v Spišskej kapitule a zároveň profesorom náboženstva na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. V roku 1931 získal doktorát teológie, v rokoch 1933 -1942 bol farárom v Bzinách, potom v Krivej, kde pôsobil do roku 1950. Odtiaľ ho násilne vyvliekli. Potom bol farárom v Spišskom Hrušove. V rokoch 1953 – 1960 bol väznený. Z väzenia sa vrátil s podlomeným zdravím. Ešte pôsobil ako farár v Oravskom Bielom Potoku, kde zomrel 19 8. 1970.
Článkami prispieval do Katolíckych novín, Svetla, Svoradova, Rozvoja, Kultúry, Slováka a Spišských hlasov. V rukopise zanechal Katechizmus v kázňach (160 kázní) a nedokončenú autobiografiu. Jeho podpis nechýbal medzi 128-mymi podpismi slovenských intelektuálov, ktorí požadovali revíziu Vážneho Pravidiel slovenského pravopisu v slovenskom duchu. Pre farníkov zo Bzín zostávajú v pamäti akcie, ktoré organizoval s mládežou. Vzácny bol jeho prístup ku všetkým obyvateľom obce. V kaštieli v Mokradi bol jeho zásluhou zriadený charitný domov pre sestričky.

Zo Bzín pochádzajú kňazi:


• Adamec, Pavol
Pôsobil ako kaplán vo Veličnej, v Žaškove, potom ako farár v Stankovanoch. Narodil sa v roku 1907. Za kňaza bol vysvätený 2. 2. 1934. Prvú svätú omšu slúžil v Bzinách 4. 2 .1934. Zomrel v Stankovanoch.


• Duraj, Juraj – Kinkas
Narodil sa 8. 5. 1900. Zomrel 19. 5. 1965. Študoval v Ríme. Pôsobil ako profesor náboženstva v Mukačeve, potom ako kňaz v Radoli, správca fary v Žaškove. Bol väznený. Pochovaný je na Bzinách.


• Záhora, Šimon – Pavlov ml.
Narodil sa 21. 9. 1911. Zomrel 28. 1. 1979. Vysvätený bol 2. 2. 1935. Prvú svätú omšu slúžil 17. 2. 1935 v Bzinách. Kaplánoval v Smižanoch, v Poľsku. Ako farár pôsobil v Prešove, potom ako profesor gymnázia, následne ako farár v Kežmarku a dekan v Poprade.

• Záhora, Šimon – Pavlov st.
Narodil sa 25. 1. 1909. Zomrel 19. 8 .1983. Za kňaza bol vysvätený 29. 6. 1933. Prvá svätá omša v Bzinách sa konala 6. 7. 1933. Pôsobil ako vedúci kaplán Andreja Hlinku, potom ako administrátor v Dolnom Kubíne a následne v Podbieli.

• Záhora, Juraj – Pavlov
Bohoslovec. Narodil sa 26. 1. 1929. Zomrel 12. 12. 1950. Začal študovať teológiu. Predčasne zomrel.


V Bzinách sa narodili:


Lekári:
• MUDr. Ján Habáň, lekár v Trenčíne
• MUDr. Anton Mazalán, primár v Bratislave


Profesori:
• Jozef Kapitán
• Štefan Pavčiak
• Margita Čabová
• Marína Kučerová
• Felicita Kučerová


Učitelia:
• Margita Adamcová
• Mária Adamcová
• Ján Záhora Kinkas
• Karol Adamec
• Jozef Málik
• Ján Adamec
• Anna Banďošová
• Mária Jančeková
• Mária Hunčagová
• Jozef Hunčaga
• Jozef Laurinčík
• Margita Oňková
• Alžbeta Laurinčíková

Historická správa o stretnutí Bzinských rodákov: