Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Projekty a žiadosti o dotácie - podané

PROJEKTY A ŽIADOSTI O DOTÁCIE PODANÉ V ROKU 2016:

 2016
Názov projektu Adresát Suma v €

Terénna Sociálna Práca - národný projekt

Implementačná agentúra MPSVaR, Bratislava 
Opatrovateľská služba  - národný projekt Implementačná agentúra MPSVaR, Bratislava 
Komunitné centrá a nízkoprahové centrá  - národný projekt Implementačná agentúra MPSVaR, Bratislava 
Poznaj, nauč sa a zaži  - dotácia na výkon sociálno-právnu ochranu a sociálnu prevenciu Žilinský samosprávny kraj VÚC 1 320,
Najlepší liek na všetky detské trápenie je aktívne učenie sa milovať svoje okolie Žilinský samosprávny kraj VÚC 300,

PROJEKTY A ŽIADOSTI O DOTÁCIE PODANÉ V ROKU 2015:

Marec 2015
Názov projektu Adresát Suma v €

Rekonštrukcia lavice cez rieku Orava a prístrešok ku

Komunitnému centru

Ministerstvo Financií SR 13 500,-
Využi svoj voľný čas formou aktívneho učenia Žilinský samosprávny kraj 800,-
Vybudovanie detského ihriska - multifunkčného ihriska Úrad vlády Slovenskej republiky 47500,-
Jún 2015
Názov projektu Adresát Suma v €

Spoločne pre dobrú pamäť

Socia nadácia na podporu sociálnych zmien 600,-
PROJEKTY A ŽIADOSTI O DOTÁCIE PODANÉ V ROKU 2014:
Marec 2014
Názov projektu Adresát Suma v €
KONZULTAČNO-PORADENSKÉ CENTRUM NA POMOC 
A OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV PROFESIJNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN 
ŽIJÚCICH V BEŽNÝCH KOMUNITÁCH
Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR 42 153.-
Rekonštrukcia oplotenia cintorína v obci Bziny
Ministerstvo financií SR

7 700.-

Rekonštrukcia športových kabín v budove tribúny TJ Bziny Ministerstvo financií SR 6 600.-

Využi svoj voľný čas

Žilinský samosprávny kraj 950,-

Aj dievčatá hrajú futbal

Nadácia SLSP 2 650,-
Apríl 2014
Názov projektu Adresát Suma v €
Vyčistime si svoje okolie! Nadačný fond Slovenskej republikyv nadácii Pontis 3 777,-
Chcete sa presadiť? Kúpte si kvetináč ORANGE NADÁCIA 200,-
 Vybudovanie turisticko-náučných chodníkov v obci Bziny spojených so zveľaďovaním a budovaním zelenej infraštruktúry PONTIS 5322,-
Stretneme sa na ihrisku! NADÁCIA ORANGE 199,80
Naučme sa všetko o bezpečnosti na cestách Nadácia SPP 5 200,-
Voľný čas trávime na ihriskách Nadácia SPP 5 438,-
Máj 2014
Názov projektu Adresát Suma v €
Aj hasiči majú svoju súťaž Slovenská nadácia Pontis 2 752,50
Dajme šancu kvalitnému sociálnemu poradenstvu na komunitnej úrovni Slovenská nadácia Pontis 4 254,-
Hodnota pomoci občanovi vo vyššom veku spočíva vo vyššej efektivite terénnych sociálnych služieb SÓCIA 3 200,-
Preventívne a osvetovo - vzdelávacie programy so zameraním na 
nízkoprahovosť výkonu sociálnej práce s rizikovou mládežou a jej rodinami
ako aj ostatnými cieľovými skupinami závislých a spoluzávislých osôb
Ministerstvo zdravotníctva SR 42 500,-

Jún 2014
Názov projektu Adresát Suma v €
Partnerská spolupráca - nástroj aktívneho občianstva Brusel 20 000,-
Upevňujeme európske občianstvo Brusel 125 000,-
September 2014
Názov projektu Adresát Suma v €
Regulácia potoka, Bziny Ministerstvo ŽP 302 454,82

Október 2014
Názov projektu Adresát Suma v €
Opatrovateľská služba Implementačná agentúra pre OP ZaSI 16 000,00
November 2014
Názov projektu Adresát Suma v €
Kultúra peňazí vo vzťahu k zadlžovaniu rodín - neformálne vzdelávanie a služby spojené so vzdelávaním občanov vo finančnej gramotnosti Ministerstvo kultúry 9 850,-
PROJEKTY A ŽIADOSTI O DOTÁCIE PODANÉ V ROKU 2013:
Január 2013
Názov projektu Adresát Suma v €
Modernizácia obecnej knižnice MINISTERSTVO KULTÚRY SR 5 295,00
Čítanie je zážitok MINISTERSTVO KULTÚRY SR 500,00
Efektívne využívam voľný čas MINISTERSTVO VNÚTRA SR 3 468,00
Dokončenie kamerového systému v obci Bziny MINISTERSTVO VNÚTRA SR 19 113,72
       .                                                                 

            

Február 2013
Názov projektu Adresát Suma v €
Rozvíjame a utužujeme vzťahy medzi občanmi partnerských obcí Brusel 21 000,00
Život občanov v partnerských mestách Brusel 137 000,00
.
Marec 2013
Názov projektu Adresát Suma v €
Občianske hliadky v obci Bziny Fond sociálneho rozvoja 63 602,88

.

Máj 2013
Názov projektu Adresát Suma v €
Zdravotní osvetári v obci Bziny Fond sociálneho rozvoja 45 111,50
Jún 2013
Názov projektu Adresát         Suma v €
Európske občianstvo - spoločná hodnota Brusel                                                        21 000
Terénny sociálny pracovník v obci Bziny Fond sociálneho rozvoja 55 777


Júl 2013
Názov projektu Adresát         Suma v €

Predchádzame porušovaniu verejného poriadku

Ministerstvo vnútra SR                                               8903,28
August 2013
Názov projektu Adresát        Suma v €

Lepšie materiálno - technické vybavenie DHZ Bziny

Ministerstvo vnútra SR                                               10 633,04
Staň sa Dobrovoľným Hasičom Ministerstvo vnútra SR 2 468,93
Som účastnýkom cestnej premávky Ministerstvo vnútra SR 7 927,47

September 2013
Názov projektu Adresát        Suma v €

Rodina základ Európskeho spoločenstva - každá rodina je potrebná a každá osoba v rodine je dôležitá

Brusel                                        21000,00 
Sme občania EÚ Brusel 137000,00
Október 2013
Názov projektu Adresát        Suma v €

Regulácia potoka - Bziny

Environmentálny fond                               431 520,95
Rozšírenie vodovodu Bziny - nová IBV Environmentálny fond 18 084,00
Zabezpečenie celkového zhodnocovania komunálneho odpadu - zakúpenie príslušenstva k nosiču náradia Environmentálny fond 166 815,25
Komplexná rekonštrukcia ČOV - Bziny Environmentálny fond 189 477,50
Inžinierske siete Bziny - 1 etapa Environmentálny fond 257 272,35
Rekonštrukcia kotolne pre verejné budovy obce Bziny Environmentálny fond 299 512,50
Pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Fond sociálneho rozvoja 18 084,46

November 2013
Názov projektu Adresát        Suma v €

Terénny sociálny pracovník                                                

 Fond sociálneho rozvoja 44 760.-€ 

December 2013
Názov projektu Adresát        Suma v €

Zoznamujeme sa s históriou a kultúrou Oravy                                               

Ministerstvo kultúry 1 905.-€ 
Šport a kultúra nás spája VÚC Žilina 1 300,- €
PROJEKTY A ŽIADOSTI O DOTÁCIE PODANÉ V ROKU 2012
.
Názov projetku Adresát
Knižnica miesto oddychu a nových vedomostí MINISTERSTVO KULTÚRY
Urobme z čítania zážitok MINISTERSTVO KULTÚRY
Hľadáme spoločné prvky poľskej a slovenskej kultúry MINISTERSTVO KULTÚRY
Stretnutie zástupcov obcí Bziny, Wilkowice,Krásná a Privlaka BRUSEL
Zoznamujeme sa so životom občanov v partnerských mestách EÚ i mimo nej BRUSEL
Nosíme v sebe priveľa slabostí. Keď ich nemôžeme úplne premôcť aspoň im nedovoľme, aby nad získali nad nami prevahu ÚRAD VLÁDY
Diskutujeme o živote občanov v partnerských mestách Európskej únie a mimo nej BRUSEL
Vzájomným stretnutím rozvíjame a utužujeme vzťahy medzi občanmi partnerských obcí BRUSEL
Rekonštrukcia budovy ČOV Bziny ENVIROFOND
Inžinierske siete Bziny - 1 .etapa ENVIROFOND
Prístavba a prestavba kultúrneho domu sup. č. 96 ENVIROFOND
Regulácia potoka – Bziny ENVIROFOND
Zakúpenie príslušenstva k nosiču náradia - zabezpečenie celkového zhodnocovania komunálneho odpadu ENVIROFOND
Rozšírenie vodovodu Bziny - nová IBV ENVIROFOND
Prístavba a prestavba kultúrneho domu sup. č .96 – zelená investičná schéma ENVIROFOND
Terénna sociálna práca v obci Bziny FOND SOCIÁLNEHO ROZVOJA
Športom a kultúrou utužujeme partnerské vzťahy VÚC ŽILINAPROJEKTY A ŽIADOSTI PODANÉ V ROKU 2011:

.

Názov projektu Adresát
Skvalitnenie knižnično-informačných služieb prostredníctvom technického vybavenia obecnej knižnice v Bzinách MINISTERSTVO KULTÚRY
Spoznajme svoju minulosť MINISTERSTVO KULTÚRY
Pohľad na život v partnerských mestách v EU a mimo nej BRUSEL