Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Projekty a žiadosti o dotácie - schválené

Projekty a žiadosti o dotácie rok 2015

Projekt  Budúcnosťou Európy sú aktívni občania  financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie  248 občanov, z ktorých 45 pochádzalo z mesta – gminy Wilkowice (Poľsko),  45  z obce Krásna

(Česká republika), 40 z obce Rimóc (Maďarsko), 5 z mesta Privlaka (Chorvátsko), 113 z obce Bziny (Slovenská republika) atď.

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Bziny, Dolný Kubín – Slovenská republika

od 03. 09. 2015 do 06. 09. 2015

Stručný opis:

Dňa 03. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na príchod do Bzín, prehliadku obce, prehliadku nového komunitného centra v obci Bziny, ktorý sa rekonštruoval. Popoludní nasledovali prezentácie zúčastnených miest a organizácií, vytvorili sa pracovné tímy, nasledoval kultúrny večer, ktorý priniesol bližšie spoznanie kultúr účastníkov.

Dňa 04. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť vo workschopoch na nasledovné témy: Čo môžem spraviť.: aktívni občania v Európskej úni. Prezentácia svojho regiónu, návrhy a možnosti spolupráce, poznávame zvyky a tradície v partnerských obciach, význam dobrovoľníctva v cezzahraničnej spolupráce.

Diskusné forum – EURÓPSKY PARLAMENT – Občan a súčasná EÚ. Práca europoslanca, budúcnosť Európy. Zastupovanie záujmov svojej krajiny.

Kulinársky večer – prezentácia spojená s ochutnávkou tradičných jedál zúčastnených krajín.

Dňa 05. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prehliadku kultúrnych a historických pamiatok oravského regiónu, tvorbu spoločných výstupov, plán spoločných aktivít a projektov, verejnú prezentáciu výsledkov stretnutia, návrhy ďalšej spolupráce.

Dňa 06. 09. 2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oddych a športový relax v regióne Dolný Kubín.

Projekty a žiadosti o dotácie rok 2014

 • Zmluva o poskytnutí dotácie z finančých prostriedkov určených na podporu regionálneho, mládežníckeho alebo akademického športu, na podporu miestnych alebo regionálnych športových podujatí , športových podujatí nižších skupín, na nákup športovej výbavy a na projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameranej predovšetkým na deti a mládež

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie schváleného finančného príspevku – dotácie vo výške 5 000,- € na nákup materiálno-technického vybavenia pre zabezpečenie športových aktivít klubu.

 • Využi svoj voľný čas - predmetom tohto projektu ŽSK  je dotácia vo výške 600.-€

December 2014
Národný projekt -Podpora  opatrovateľskej služby  v sume 16 000.-€

Solidarita a medziľudská podpora patria k Vianociam, podporme ich"

Občianske združenie Chuť žiť v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava v rámci  charitatívneho programu Nadácie Orange - Darujte Vianoce 2013 pripravilo úspešný projekt „Solidarita a medziľudská podpora patria k Vianociam, podporme ich“.

 S finančnou podporou Nadácie Orange  a v spolupráci s obcou Bziny bolo v rámci tohto projektu sprostredkované radostnejšie prežitie vianočných sviatkov našich spoluobčanov.

Vo vybranej skupine bolo 20 viacdetných rodín a 33 osamelo žijúcich dôchodcov, ktorí boli obdarovaní darčekovými balíčkami.

Sme radi, že sa aj touto formou podarilo spríjemniť sviatky Vianoc tým, ktorí nemajú možnosť prežiť ich v radosti a hojnosti. Je krásne keď dokážeme myslieť na iných, žiadať o pomoc nie pre seba a svoju rodinu, ale vynaložiť úsilie, obetavosť a citlivý prístup pre druhých ľudí,

Naša srdečná vďaka patrí Nadácii Orange za finančnú podporu ako aj autorom a realizátorom projektu - OZ Chuť žiť a obci Bziny.  

Osobitné poďakovanie patrí aj nášmu spoluobčanovi p. Pastuchovi, ktorý pre viacdetné rodiny sponzorsky zabezpečil vianočné kolekcie.

Starosta prezentuje našo obec ako malú, ale s veľkým srdcom. Takéto aktivity sú toho dôkazom.

ĎAKUJEME

   

Projekty a žiadosti o dotácie rok 2013

 • Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie schváleného finančného príspevku – dotácie vo výške 1 000,- € na účel v oblasti prevencie kriminality - efektívne využívannie voľného času.

 • Projekt - Európske občianstvo - spoločná hodnota

Predmetom je poskytnutie schváleného finančného príspevku z Európskeho fondu... – dotácie vo výške 21 000,- €. 

 • Staň sa hasičom
Predmetom je podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, 
majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému - dotácia vo výške 1 000,- €

Projekty a žiadosti o dotácie rok 2012

 • Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a Všeobecne Záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č.4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie schváleného finančného príspevku – dotácie vo výške 500,- € na účel v oblasti športu a telovýchovy – na 20. ročník Memoriálu Jána Beňuša staršieho s medzinárodnou účasťou.

Obec Bziny poskytnutú dotáciu použila na ceny, stravu a propagačný materiál.

Projekty a žiadosti o dotácie rok 2011

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 • Poskytnutie dotácie na individuálne potreby na rok 2011 – Vybudovanie chodníka pre peších, kapitálové výdavky v sume 10 000,- €

Predmetom zmluvy je zhotovenie oporného múru a chodníka zámkovou dlažbou.

Obec Bziny sa podielala spolufinancovaní v sume 1 106,47,- €

 • Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, bežné výdavky v sume 5 000,-€

Obec Bziny sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky na činnosť a aktivity na financovanie obstarania osobných ochranných pracovných prostriedkov a to :

zásahové prilby, zásahový odev , zásahová obuv, zásahové rukavice, staničné rovnošaty, požiarne hadice, nasávacie hadice, sací kôš, prúdnice, rozdeľovač, hydrantový nadstavec, hydrantový kľúč, sekeromotyka a požiarna sekera.

Predmetná dotácia bola poskytnutá na obstaranie osobných pracovných prostriedkov pre dobrovoľný hasičský zbor v obci Bziny.

Z pohľadu použitia poukázaných prostriedkov bolo dohodnuté, že výška priznanej dotácie bude použitá iba na bežné výdavky spojených s fungovaním dobrovaľného hasičského zboru. Obec Bziny sa podielala spoluúčasťou 388,- €.

 • Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.

Obec Bziny sa na základe tejto zmluvy zaväzuje finančné prostriedky použiť na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, boj proti kriminalite.

Poskytovateľ poskytne príjemcovi finančné prostriedky v celkovej výške 9 049,92.-€

Obec Bziny sa zaväzuje, že z vlastných zdrojov bude spolufinancovať aspoň 20% výdavkov z celkového rozpočtu projektu.

Cieľ projektu: je kvantitatívne a kvalitatívne znižovanie kriminality a pocitu neistoty občanov, obyvateľov obce. Hlavným cieľom projektu bolo odhaliť vinníka, ktorý spôsobuje škodu na cudzom a verejnom majetku. Na základe kamerového záznamu vieme identifikovať páchateľa a tak požadovať škodu, ktorú spôsobil. Prevencia vandalizmu mladistvých.Obec Bziny sa podielala spoluúčasťou v sume 2 262,08,-€

Mikroprojekt "Podpora cezhraničných kulinárskych tradícií"

realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 

Začiatok realizácie mikroprojektu: 1. január 2010

Dátum vecného ukončenia realizácie mikroprojektu: 31. december 2010

Cezhraničný partner: Gmina Wilkowice

Financovanie: ERDF                - 32 584,75 €

                          štátny rozpočet -   3 833,50 €

                          vlastné zdroje -     1 916,75 €

Aktivity projektu: kuchárske sústredenie

                                 kulinárske dni u poľského partnera

                                 kulinárske dni u slovenského partnera

                                 tvorba propagačnej brožúrky, propagačných materiálov

                                zozbieranie a výber materiálu do cezhraničnej kuchárky

Cieľ projektu: podporiť socio-ekonomický rozvoj cezhraničného regiónu prostredníctvom podpory rozvoja tradičných kulinárskych tradícií a remesiel. Posilnenie aktivít na hranici dvoch kultúrne a historicky úplne odlišných obcí, ktoré sa nachádzajú na území Poľska a Slovenska.

Výsledky projektu:

 • Nová kuchyňa
Svadby, kary, narodeninové oslavy pre 160 hostí. To všetko si Bzinci už môžu dovoliť organizovať priamo v kultúrnom dome. Dopomohla k tomu nová obecná kuchyňa za takmer 10 000 eur. V prízemí budovy kultúrneho domu pribudlo moderné kuchynské vybavenie. Je tu sporák, platňa na smaženie, dvojrúra na pečenie, pribudli nové poháre, taniere a doplnky do kuchyne.

Doteraz kuchyňa fungovala iba v obmedzenom režime. Jedlo a nápoje sa tam dali len prihriať. Súčasné zariadenie kuchyne už umožňuje pripraviť v nej kompletné menu.

 • Kuchárska kniha v slovenskom a poľskom jazyku

Kuchárska kniha obsahuje tridsať slovenských a rovnaké množstvo poľských receptov. Publikáciu zostavili a jedlá do nej vybrali a pripravili ženy z partnerských obcí.BZINY. Bziny sa tak stali jedinou obcou na Orave s vlastnou kuchárskou knihou.

Receptúry na tradičné slovenské jedlá vylepšili svojimi kulinárskymi trikmi miestne ženy. Jedlá uvarili, potom odfotografovali a popísali.

Kniha vyšla v náklade šesťsto kusov. Grafickú podobu publikácie navrhol miestny dizajnér Filip Grznár.. 

Uvádzanie kuchárskej knihy "Slovensko-poľská kuchárka" do života za účasti starostu obce Wilkowice MiezcyslavaRazcku, starostu obce Bziny Jána Beňuša a podpredsedu NR SR Milana Horta. (zľava)

 • Kulinárske dni v Bzinách

Predstavením kuchárskej knihy v slovenskom a poľskom jazyku vyvrcholila vzájomná spolupráca obcí Bziny a Wilkowice. Jedlá z novej publikácie priniesli ochutnať gazdinky na kulinárske podujatie do Bzín. V ponuke boli  hrachová polievka, plnený kapustný list, kapustníky, krémeš. Medzi jedlami bol aj dezert pripomínajúci japonskú špecialitu suši - palacinkové cesto plnené tvarohom a broskyňou.

Bzinské kulinárky pri prezentácii tradičných jedál

Bzinčanom pomohli s varením Medzibrodčania a Pucovčania. Gazdiné z Pucova priniesli paradajky plnené bryndzovou nátierkou.

Na koštovku dorazil aj podpredseda Národnej rady Milan Hort. Akciu označil za úžasnú, lebo sa na nej stretli ľudia z obidvoch strán hranice. „Z priateľstva vznikol projekt, z neho kniha, ktorá môže slúžiť domácnostiam na jednej aj druhej strane hranice. Teraz už len pomyselnej, ktorá nerozdeľuje, ale spája," povedal Hort.

Ochutnávka miestnych špecialít partnerských obcí v Kultúrnom dome v BzináchNenávratný finančný príspevok od ministerstva životného prostredia:
Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu v obci Bziny


Začiatok realizácie: 14. 12. 2009

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 30. 09.  2010

Financovanie: Ministerstvo životného prostredia - 110 560,25 €

                           Vlastné zdroje                                        -5 818,96 €

Cieľ projektu: Podpora aktivít v rámci separovaného zberu

Výsledky projektu: Drvič odpadov štiepkovač NHS 180        -  14 756,00 €
                                   Traktorový náves Pronar T663/2               -  10 579,10 €
                                   Kontajner 1100 l - 10 kusov                       -    2 499,00 €
                                   Veľkoobjemový kompostér 5m3 - 5 ks    -  10 115,00 €
                                   Kolesový traktor New Holland                  -   64 152,90 €
                                   Čelný nakladač TL 220                             -   10 829,00 €Dotácie rok 2009

 • Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a Výnosu Úradu vlády Slovenskej republiky z 2. marca 2009 na podporu a rozvoj športu.

Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností na podporu a rozvoj športu v sume 14.174,- €, ktoré obec použije v plnej výške na bežné výdavky s účelom určením na realizáciu projektu.

Z pohľadu použitia poukázaných finančnýchprostriedkov bolo dohodnuté, že výška priznanej dotácie bude použitá iba na bežné výdavky spojené s fungovaním obecného klubu. Táto čiastka bola použitá predovšetkým na zabezpečenie tréningového procesu a ligovej súťaže vo futbale a stolnom tenise, ktorej je obec dlhoročným účastníkom.

Čerpanie finančných prostriedkov z dotácie obec rozdelila na tri základné časti.

Prvá bola zameraná predovšetkým na nákup reprezentačných a tréningových odevov, konmletných futbalových dresov a stolnotenisových dresov.

Druhá časť financií bola použitá na nákup tréningového náčinia a ochranných prvkov.

Posledná, tretia časť finančných prostriedkov bola použitá na nákup reprezentačného oblečenia futbalistov stolných tenistov.

Svoj účel teda z hľadiska našich aktuálnych potrieb v plnom rozsahu dotácia splnila a týmto vyjadrujeme tiež svoje poďakovanie za jej poskytnutie Úradu vlády Slovenskej republiky.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 • Poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce – Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu, kapitálové výdavky v sume 11 617,- €

Bezdrôtový rozhlas s použitím digitálneho kódovania prijímačov je moderným systémom ozvučenia, ktorým je možné kvalitne zaistit informovanosť a varovanie občanov v obci.Ďalšou výhodou je možnosť dialkového nastavenia hlasitosti jednotlivých príjímačov, prípadne jednotlivých reproduktorov.

Projekty a žiadosti o dotácie rok 2008

 • Zmluva o poskytnutí nanávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-34/A-ZA-0049

Účelom tejto zmluvy je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa, a to poskytnutím nenávratného finančného príspevku v zmysle

Operačného programu Základná infraštruktúra

Priority Lokálna infraštruktúra

Opatrenie č. 3.4 Renovácia a rozvoj obcí

Kód projektu /ITMS/: 11430400316

Názov projektu: Územno-plánovacia dokumentácia obce Bziny

Rozpočet projektu: 306.800,- Sk, ktoré predstavujú sumu celkových oprávnených výdavkov.

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý na základe tejto zmluvy prijímateľovi v celkovej výške 291.460,- SK predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu.

Nenávratný finančný príspevok poskytnutý na základe tejto zmluvyprijímateľovi sa skladá:

a/ z príspevku z ERDF 230.10,- SK / 75% z celkových oprávnených výdavkov/

b/ z príspevku zo štátneho rozpočtu 61.360,- Sk / 20% z celkových oprávnených výdavkov/

Obec Bziny sa zaväzuje financovať schválený projekt z vlastných zdrojov vo výške 15.340,- Sk