Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Finančné zdravie obce

Bziny

Z

Finančné zdravie obce

(2008 - 2011)

Do výpočtu skóre finančného zdravia sú zahrnuté údaje za roky 2008 až 2011 (celkový dlh iba za rok 2011). Výsledné skóre môže dosahovať hodnoty -3 až +3, pričom vyššia hodnota predstavuje lepšie finančné zdravie.
Celkové skóre
+0,1
dostatočné
finančné zdravie
Celkový dlh
+2,2
Dlhová služba
-2,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
+3,0
Okamžitá likvidita
-1,1
Základná bilancia
-2,7

Päť najdôležitejších ukazovateľov finančnej stability. Keďže ide o pomerové ukazovatele, sú medzi jednotlivými obcami a VÚC dobre porovnateľné.

Hlavné indikátory (2011)

Názov Hodnota SR Skóre
Celkový dlh 16,3 % 31,7 %
+2,2
Dlhová služba 110,5 % 14,8 %
-3,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 0,0 % 0,5 %
+3,0
Okamžitá likvidita 1,9 % 98,0 %
-2,9
Základná bilancia 47,6 % 0,4 %
+3,0

Ostatné indikátory (2011)

Informácie v tejto sekcii tiež hovoria o finančnej stabilite, ale sú menej výpovedné než päť ukazovateľov v predchádzajúcej sekcii.
Názov Hodnota SR Skóre
Celkový dlh na obyvateľa 34 € 156 €
-
Záväzky po splatnosti k príjmom - -
-
Pohotová likvidita 17,4 % 157,2 %
-2,7
Základná bilancia na obyvateľa 224 € 3 €
-
Bilancia bežného účtu 19,8 % 7,8 %
+3,0
Bilancia kapitálového účtu 81,6 % -31,9 %
+3,0
Úvery od ŠFRB k príjmom 0,0 % 20,9 %
+3,0
Čistý majetok 322,4 % 449,9 %
+0,2
Čistý majetok na obyvateľa 671 € 2 207 €
-
Výsledok hospodárenia na obyvateľa 8 € 1 €
+0,2

Vstupné fin. ukazov.(2011)

Údaje slúžiace pre výpočet indikátorov finančnej stability. Medzi rozdielne veľkými obcami nie sú dobre porovnateľné, keďže do veľkej miery závisia práve od počtu obyvateľov.
Názov Hodnota 2011 Hodnota 2010
Bežné príjmy 144 237 € 115 949 €
Kapitálové príjmy 117 958 € 24 891 €
Bežné výdavky 115 661 € 151 413 €
Kapitálové výdavky 21 673 € 143 029 €
Úvery od ŠFRB 0 € 0 €
Záväzky po splatnosti - -
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 0 € 0 €
Neobežný majetok 392 325 € 397 246 €
Krátkodobé pohľadávky 3 311 € 2 208 €
Finančné účty 400 € 1 431 €
Dlhodobé záväzky 348 € 164 €
Krátkodobé záväzky 21 377 € 11 105 €
Bankové úvery a výpomoci 18 539 € 144 620 €
Počet obyvateľov k začiatku roka 557 534
Výdavky na splácanie istiny 126 280 € 0 €
Úrokové splátky 1 882 € 0 €
Výsledok hospodárenia 4 414 € -22 476 €

Základné údaje - prehľad základných administratívno - geografických údajov o obci

štatút obec
počet obyvateľov 557
okres Dolný Kubín
kraj Žilinský
e-mail
bziny@zoznam.sk
poloha sídla

Najbližšie obce

hospodárenie geograficky najbližších obcí
obec dlh na obyvateľa (2011)
1 Medzibrodie nad Oravou 59 €
2 Dolný Kubín 257 €
3 Vyšný Kubín 95 €
4 Leštiny 22 €
5 Oravský Podzámok 363 €
6 Jasenová 0 €
7 Pucov 0 €
8 Oravská Poruba 31 €
9 Osádka 0 €
10 Pokryváč 0 €

Podobne veľké obce

hospodárenie obcí s podobným počtom obyvateľov
obec dlh na obyvateľa (2011)
1 Horné Trhovište 25 €
2 Igram 2 €
3 Šindliar 1 €
4 Bziny 34 €
5 Tušická Nová Ves 223 €
6 Myslina 184 €
7 Brestov 74 €
8 Rad 0 €
9 Blatné Remety 19 €
10 Rokytov 1 €
Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť.
Projekt finančne podporuje OPEN SOCIETY INSTITUTE.