Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

Na základe NR SR číslo 369/1990 Zb. zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva  obce Bziny na deň 02.03. 2017 o 17,00 hod. v budove Komunitného centra

Program:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Predloženie a schválenie programu rokovania OZ

3.     Určenie overovateľov zápisnice

4.     Interpelácie poslancov

5.     Návrh na zmenu rozpočtu obce – prijatie rozpočtového opatrenia

6.     Prijatie VZN obce Bziny

§  VZN 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác PO a FO –podnikateľov

§  VZN 2/2017 o organizácii miestneho referenda

§  VZN 3/2017 o určení školských obvodov

§  VZN 4/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

§  VZN 5/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Bziny

§  VZN 6/2017 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Bziny

§  VZN 7/2017 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie obce Bziny

§  VZN 8/2017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody

§  VZN 9/2017 o financovaní centier voľného času

§  VZN 10/2017 o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území obce Bziny

§  VZN 11/2017 o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb pri miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

§  VZN 12/2017 o obmedzení/zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Bziny

§  VZN 13/2017 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebisko

§  VZN 14/2017 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

7. Informácie starostu obce

       8. Návrh na uznesenie  

       9. Diskusia

     10. Záver 

                                                                                                                                          PhDr. Ján Beňuš

                                                                                                                                            starosta obce

Zoznam aktualít

Dôležité upozornenie
zmena webovej adresy Obce Bziny
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Výkup papiera
23. 02. 2017 od 16:00
Detský karneval
sa konal 12. 02. 2017
Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny 28. 02. 2017
Pozvánka
na detský karneval
12. ročník Bzinského plesu úspešne za nami
Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny 14. 02. 2017
Výmena zemného lana medzi pbc 99-107
oznámenie o vstupe na pozemky
Spoločný stavebný úrad
je od 01. 01. 2017 Spoločný stavebný úrad Oravský Podzámok
1 2 ... 51 [>]